Ustawienia

Psycholog

Jest psychologiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w placówkach oświatowych, Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz konsultacjach prywatnych.

Studia ukończył na UMCS w Lublinie ze specjalnością społeczną.

Instruktor Orientacji Przestrzennej, ściśle współpracujący z Polskim Związkiem Niewidomych oraz Integracyjnym Klubem Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych IKAR w Lublinie. W ramach współpracy wspiera osoby niewidome i słabowidzące pod kątem samodzielnego i efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Doradca Personalny wszechstronnie wyposażony w kompetencje z zakresu tworzenia efektywnych procedur diagnozujących, rekrutujących i selekcjonujących pracowników oraz do wprowadzania zmian w firmach. Uzyskał stopień nauczyciela mianowanego.

Głównym zadaniem P. Andrzeja w Poradni jest diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi, z grup ryzyka, zagrożonymi niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym czy wykluczeniem.

P. Andrzej w swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą podczas licznych warsztatów, kursów i szkoleń, jak np.: metody radzenia sobie ze stresem, zachowania asertywne, szkoła dla rodziców i wychowawców w oparciu o teorię T. Gordona, psychologia sądowa i penitencjarna, zwalczanie narkomanii w środowisku lokalnym itp.

Współpracował ze Stowarzyszeniem Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa udzielając profesjonalnego wsparcia osobom będącym w kryzysie psychicznym pomagając im odzyskać równowagę emocjonalno – społeczną.

Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując od kilku lat w Zespole Szkolno-Wychowawczym w Huszlewie.

Uczestniczy w zespołach orzekających działających w Poradni. Prowadzi działania o charakterze terapeutycznym z dziećmi doświadczającymi trudności w obszarach emocjonalnym, społecznym oraz poznawczym.

P. Andrzej prowadzi zajęcia warsztatowe dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli obejmujące tematykę np. trudności i problemów wychowawczych, właściwej komunikacji interpersonalnej, technik efektywnego uczenia się czy integracji zespołów klasowych.

Udziela licznych porad i konsultacji nauczycielom, wychowawcom, młodzieży szkolnej oraz rodzicom w zakresie trudności wychowawczych i rozwojowych.

P. Andrzej systematycznie dba o podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach, konferencjach i szkoleniach, aby jak najefektywniej wykorzystać zdobywaną wiedzę i umiejętności w pracy. Ukończył m.in. szkolenie w zakresie diagnozy inteligencji w populacji oraz grupach specjalnych Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5.

Współpracuje z Ośrodkami Pomocy Rodzinie, bierze aktywny udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych. Współpracuje także w razie konieczności z Policją i dzielnicowymi.

P. Andrzej jest osobą, która z łatwością nawiązuje relacje interpersonalne, co ma ogromny wpływ na efektywność procesu terapeutycznego. Charakteryzuje go umiejętność słuchania, zaangażowana i otwarta postawa oraz zainteresowanie tym co mówi druga osoba. Stara się zrozumieć obawy i potrzeby klientów żeby dokonać trafnej i rzetelnej diagnozy, wyjaśnić wątpliwości i jeżeli jest taka potrzeba dobrać odpowiednią formę pomocy.