Ustawienia

Psycholog, surdopedagog

Psycholog, terapeuta terapii taktylnej i terapii ręki, z naszą placówką związana od ponad 10 lat. Studia ukończyła na UMCS w Lublinie ze specjalnością psychologia kliniczna. Jest absolwentką studiów podyplomowych z surdopedagogiki oraz oligofrenopedagogiki – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Głównym zadaniem p. Ani w poradni jest diagnoza dzieci i młodzieży, sporządzanie opinii, w tym na komisje lekarskie, orzeczeń oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych, w tym zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju. P. Ania posiada uprawnienia do diagnozy i terapii osób słabosłyszących i niesłyszących.

W ramach swojej pracy prowadzi szkoleniowe rady dla rodziców i nauczycieli, zajęcia warsztatowe dla uczniów. Przeprowadza interwencje na terenie poradni oraz w środowisku szkolnym uczniów wymagających wsparcia. Udziela konsultacji i porad według zgłaszanych potrzeb.

P. Ania w swojej pracy wykorzystuje wiedzę, którą zdobyła podczas licznych warsztatów, kursów i szkoleń, m.in. Interwencja kryzysowa w oświacie, Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej, Bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni oraz reagowanie na zagrożenie, Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych, Ochrona zdrowia psychicznego – przeciwdziałanie depresji i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży, Praca z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą, Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny, Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, warsztaty metodą Dyscyplina bez nakazów. Wzbogaca swój warsztat o konkretne metody pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym: terapia ręki 1 stopień, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, terapia taktylna, Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, alternatywna metoda komunikacji Makaton (3 stopnie).

Jest realizatorem programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców oraz Domowi Detektywi – Jaś i Małgosia na tropie, rekomendowane przez MEN w ramach profilaktyki uniwersalnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując od kilku lat w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy.

P. Ania jest osobą komunikatywną, odpowiedzialną i sumienną. Stara się, aby spotkania, które prowadzi przebiegały w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. W odpowiedzi na potrzeby dzieci oraz ich rodziców stale uzupełnia swój warsztat o nowe metody pracy.