Ustawienia

Nauczyciel dyplomowany, mgr pedagogiki, logopeda, diagnosta oraz terapeuta wad wymowy i zaburzeń mowy

Pracę w poradni rozpoczęła ponad 35 lat na stanowisku logopedy. W Poradni prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży posiadających wadę wymowy oraz zaburzenia mowy. Ponadto udziela porad i konsultacji rodzicom, podpowiada jak pracować z dzieckiem, na co zwrócić uwagę, aby mowa dzieci była prawidłowa i zrozumiała dla otoczenia, jak powinien przebiegać jej prawidłowy rozwój, kiedy udać się z dzieckiem do specjalisty, co powinno rodziców zaniepokoić w jej rozwoju.

P. Ania ukończyła studia z zakresu pedagogiki, podyplomowe studia z zakresu filologii polskiej oraz pomagisterskie studium logopedyczne. Należy do Polskiego Związku Logopedów, w 2003 roku uzyskała certyfikat zawodowy logopedy potwierdzający pełne kwalifikacje zawodowe.

Dba o rozwój zawodowy poprzez samodzielne studiowanie literatury fachowej, udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Zdobytą wiedzę p. Ania stosuje w swojej pracy podnosząc w ten sposób jakość wykonywanych działań w Poradni. W swojej pracy wykorzystuje technologię komputerową i informacyjną uatrakcyjniając w ten sposób zajęcia. Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dobra dzieci i młodzieży.

P. Ania ukończyła następujące formy doskonalenia zawodowego w formie kursów, szkoleń oraz warsztatów:

 • Wdrożenie powszechnych badań przesiewowych słuchu u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
 • Nowoczesne metody diagnozowania zaburzeń słuchu
 • Jestem tutaj- sytuacja osób niesłyszących, ich funkcjonowanie w społeczności lokalnej
 • Technika mowy i higiena głosu
 • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się szansą dla dzieci z poważnymi zaburzeniami w komunikacji
 • Logopedyczna metodologia diagnozowania afazji
 • Terapia behawioralna dzieci autystycznych i upośledzonych umysłowo
 • Terapia EEG Biofeedback
 • Pomoc psychologiczna w sytuacji interwencji kryzysowej
 • Terapia logopedyczna dziecka z rozszczepem podniebienia
 • Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu
 • Masaż Shantala-idea wspierająca dziecko i rodzica
 • Wczesna diagnoza i terapia szansą dla dziecka z autyzmem
 • Terapia ręki
 • Wspieranie osób z autyzmem na przestrzeni ich życia
 • Zachowania trudne u osób z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Metody pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Trudne zachowania u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi
 • O uszach, diagnostyce słuchu i niedosłuchach
 • Seksualność osób z zaburzeniami rozwojowymi
 • Metoda werbo-tonalna. Programowanie wczesnych etapów rozwoju językowego
 • Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami osób z autyzmem
 • Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny
 • Metody pracy z osobami z autyzmem w oparciu o doświadczenia transgraniczne