Ustawienia

Nauczyciel dyplomowany, magister pedagogiki specjalnej, doradca zawodowy, terapeuta integracji sensorycznej i terapii taktylnej

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie w zakresie oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego na Wydziale Psychologii Doradztwa Zawodowego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Posiada tytuł terapeuty Integracji Sensorycznej, który uzyskała uczestnicząc w dwustopniowym szkoleniu zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii taktylnej dr S. Masgutowej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w szkole jako nauczyciel nauczania początkowego, wychowawca w Bursie Szkolnej pracując z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

Od 2003r. P. Basia pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łosicach jako doradca zawodowy oraz terapeuta integracji sensorycznej. Zajmuje się diagnozą predyspozycji zawodowych uczniów, w szczególności klas VIII, diagnozą i terapią integracji sensorycznej. Prowadzi grupowe zajęcia aktywizujące, przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, udziela indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom pomagając młodzieży w podjęciu decyzji edukacyjno- zawodowej.

W pracy wykorzystuje technologię komputerową i informacyjną, aktywnie współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, z nauczycielami, pedagogami szkolnymi i rodzicami.

P. Basia dbając o swój rozwój zawodowy nieustannie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego - kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach, seminariach i konferencjach:

 • Konstruowanie programów indywidualnych dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych
 • Szkolny doradca zawodowy w gimnazjum i szkole ponadpodstawowej
 • ,,Jestem tutaj ”- zorganizowane przez Polski Związek Głuchych SODiR
 • Zawodowe drogowskazy
 • Rozwój osobowy a planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia
 • Zabawy muzyczno-ruchowe dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • Praktyczne wykorzystanie różnych form pracy wychowawczo- rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie
 • Wykorzystywanie narzędzi diagnostycznych w doradztwie zawodowym
 • Rozmowa doradcza
 • Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego
 • Techniki kreatywne w poradnictwie zawodowym
 • Wspieranie osób z autyzmem na przestrzeni ich życia
 • Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka
 • Zachowania trudne u osób z autyzmem i zespołem Asperger
 • Autyzm – metody pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Trudne zachowania u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi
 • Kiedy dziecko dojrzewa… Rodzą się pytania. Seksualność osób z zaburzeniami rozwojowymi
 • Niegrzeczne dzieci? Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami osób z autyzmem
 • Zmiany w kształceniu zawodowym i doradztwie edukacyjno- zawodowym
 • Modulacja sensoryczna- neurobiologiczny proces od narodzin do starości
 • Dyspraksja i zaburzenia posturalne w diagnozie i terapii integracji sensorycznej
 • Zintegrowany System Kwalifikacji- nowe podejście do kwalifikacji, edukacji, rynku pracy
 • Efektywna realizacja doradztwa zawodowego oraz monitorowania podstawy programowej – szansą na podniesienie jakości pracy szkoły branżowej
 • „Dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD)”