Ustawienia

Psycholog, psychoprofilaktyk, diagnosta i terapeuta dysleksji rozwojowej, diagnozowanie i pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z różnorodnymi potrzebami i trudnościami, wsparcie rodzin i placówek oświatowych, nauczyciel dyplomowany

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w placówkach oświatowych, opieki zdrowotnej i prywatnych.

W zawodzie psychologa pracuje od 1993 roku, z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Łosiach związana jest od 1997 roku. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Jest absolwentką Studiów Podyplomowych z Psychoprofilaktyki, a także z zakresu Diagnozy i Terapii Dysleksji Rozwojowej (Lublin UMCS). Uzyskała stopnień nauczyciela dyplomowanego.

Posiada szeroki zakres doświadczeń związanych z każdym etapem rozwoju człowieka: z dziećmi (również małymi), z młodzieżą i dorosłymi. Także z osobami znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych czy z problemami psychicznymi.

Na przestrzeni kilku lat pracowała z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w ZOZ w Łosicach. Ściśle współpracowała m.in. z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Poradnią Neurologiczną, Poradnią Dziecięcą, Poradnią Odwykową oraz z innymi poradniami i oddziałami ZOZ. Systematycznie prowadziła zajęcia terapeutyczne w Klubie Abstynenta skierowane do osób uzależnionych od alkoholu.

P. Iwona w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łosiach zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci np. z trudnościami rozwojowymi, z grup ryzyka, zagrożonymi niepełnosprawnością, niepełnosprawnych. Przeprowadza badania uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej wykazujących problemy w uczeniu się, trudności w sferze emocjonalnej, społecznej, motywacyjnej, osobowościowej oraz posiadających różnorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Zajmuje się badaniami uczniów niepełnosprawnych. Do zgłaszających się osób podchodzi w sposób całościowy.

Uczestniczy w zespołach orzekających działających w Poradni. Prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, oddziaływania o charakterze terapeutycznym wśród dzieci i młodzieży (z dysfunkcjami sfery emocjonalnej, społecznej, poznawczej, z różnorodnymi problemami zdrowotnymi), a także obejmuje pomocą ich rodziny.

Przeprowadza również interwencje kryzysowe indywidulane i grupowe, wśród dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnych (w tym traumatycznych) sytuacjach życiowych. W szczególnych, wymagających tego wydarzeniach współpracowała z policją.

P. Iwona Więckowska prowadzi zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży np. „Stres i umiejętność radzenia sobie z nim”, „Promowanie zdrowego stylu życia”, „Jak pokonywać trudności w nauce”, „Umiejętności asertywne”. Udziela porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli. W ramach wywiadówek prowadzi prelekcje dla rodziców obejmujące różnorodne problemy rozwojowe np. „Zjawisko agresji wśród dzieci i młodzieży- przyczyny, objawy, profilaktyka”. Realizuje szkoleniowe rady pedagogiczne.

Współpracuje z przedszkolami, szkołami oraz innymi placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom, niejednokrotnie podejmując zadania wykraczające poza obowiązki zawodowe. M.in. w ramach współpracy z MSCDN (wcześniej ODN) w Siedlcach opracowała i przeprowadziła, wspólnie z pedagogiem z Poradni, cykl zajęć skierowanych do nauczycieli polonistów wszystkich typów szkół powiatu łosickiego na podstawie programu własnego „Praca z dzieckiem dyslektycznym w szkole podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej”. Pisemne opracowanie powyższego Programu zostało złożone do Biblioteki Pedagogicznej w Łosiach. W odpowiedzi na zapotrzebowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach zrealizowała „Program informacyjno-edukacyjny dla członków rodzin zastępczych”. Wygłosiła wykład audytoryjny w ramach współpracy z Fundacją DONUM na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Łosiach pod tytułem „Psychologiczne aspekty normatywnego starzenia się”. W Szkole Języków Obcych UNIVERSITAS prowadziła z osobami bezrobotnymi cykl zajęć warsztatowych z obszaru psychologicznego. P. Iwona uczestniczyła w projekcie organizowanym przez MEN „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, uzyskała Certyfikat lidera zmian w tym obszarze i przeprowadziła blok szkoleniowy dla nauczycieli powiatu łosickiego. Realizowała, także dużo innych różnorodnych przedsięwzięć.

P. Iwona systematycznie dba o podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach, konferencjach i szkoleniach, aby wykorzystać zdobywaną wiedzę i umiejętności w pracy. M.in. ukończyła szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej „Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej” (PTIS, SInet Warszawa), w zakresie aktualnych metod badawczych np. nabywając dodatkowe uprawnienia diagnostyczne do stosowania jednej z najnowszych metod oceny sprawności intelektualnej - Skali Inteligencji Stanford- Binet 5, posługiwania się bateriami metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych na każdym etapie kształcenia (PTPIP). Uczestniczy w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego obejmujących pracę z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym z autyzmem) np. szkolenie dotyczące zespołu Aspergera (Fundacja SYNAPSIS), „Autyzm i metody pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera (Fundacja Żółty Latawiec), „Różne oblicza depresji w szkole; uczeń drażliwy, smutny czy leniwy?, „Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych, ich różnorodne objawy i metody terapii”, „Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy”, „Interwencja kryzysowa w oświacie”, ”Profilaktyka alkoholowa w działaniach wychowawczo- edukacyjnych organizowana w szkołach i innych placówkach oświatowych”, „Tak zwani trudni uczniowie”, „ Problemy profilaktyki agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży”„ Podstawy systemowej konsultacji rodzinnej”, „Techniki pracy umysłowej – czyli o tym, jak skutecznie się uczyć, zapamiętywać, radzić sobie ze stresem”, „Warsztat zachowań asertywnych”. P. Iwona Więckowska uczestniczyła również w wielu innych kursach, szkoleniach, konferencjach, w celu poszerzania własnych kompetencji zawodowych dotyczących różnorodnych obszarów działania.

P. Iwona jest osobą życzliwą i otwartą na innych ludzi. Cechuje ją komunikatywność, sumienność i odpowiedzialność. Pracuje z dużym zaangażowaniem, aby udzielać jak najlepszej pomocy zgłaszającym się osobom, łącząc profesjonalizm i doświadczenie uzupełnione serdecznością i empatią.