Ustawienia

Psycholog, tyflopedagog

W Poradni pracuje od 2005 r.

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku psychologia. W ramach specjalizacji klinicznej posiada szeroką wiedzę na temat diagnozy i terapii psychologicznej.

Jest absolwentką studiów podyplomowych „Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie ich rodzin” (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie). Nabyła tam wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Współpracowała z Ośrodkiem Wczesnej Interwencji w Częstochowie. Pod okiem pracujących tam doświadczonych specjalistów wykorzystywała zdobytą wiedzę podczas pracy terapeutycznej z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością.

Kolejne studia podyplomowe p. Magdalena ukończyła również w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie – Tyflopedagogika. Dzięki nim poznała specyfikę pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi z słabowidzącymi i niewidomymi. Nabyła m.in. wiedzę z zakresu rehabilitacji wzroku oraz pracy pedagogicznej z dziećmi z problemem wzrokowym. Współpracowała ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Lublinie. Podczas tej współpracy doskonaliła poznane metody pracy z dziećmi słabowidzącymi i niewidomymi w różnym wieku. Zapoznała się również z pomocami i materiałami wykorzystywanymi do pracy z dziećmi z problemem wzrokowym. Podejmuje współpracę z Polskim Związkiem Niewidomych w celu udzielania bieżącej pomocy dzieciom zgłaszanym do Poradni.

P. Magda ukończyła wiele kursów i szkoleń organizowanych m.in. przez ORE, PTIS, MSCDN, fundację „Żółty Latawiec”, „Wspólny Świat” i inne z zakresu pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, z dziećmi ze stwierdzonymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami natury psychiatrycznej.

P. Magda jest osobą bardzo zaangażowaną w swoją pracę. Stara się nawiązać przyjazną relację z każdym małym klientem Poradni oraz jego rodzicami i stworzyć atmosferę sprzyjającą rozwiązywaniu zgłaszanym problemów i trudności. Skutecznie udziela wsparcia wszystkim osobom zgłaszającym się do naszej placówki.