Ustawienia

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://poradnia.losice.pl/

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strona internetowa Poradnii Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-02-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-03.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-20.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Majewska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 357 37 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek posiada trzy wejścia:

  • główne od ul. Piłsudskiego
  • boczne współdzielone z wejściem do GOPS’u
  • tylne od strony parkingu służbowego (do użytku służbowego)

Do wejścia głównego prowadzą schody podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wejście boczne nie posiada schodów. Wejścia wyposażone są w standardowe drzwi oraz nie są zabezpieczone bramkami.

Budynek posiada 3 kondygnacje i dwie klatki schodowe. Budynek nie posiada windy.

Poradnia ma swoją siedzibę w budynku UMiG Łosice, na II piętrze. Wejście znajduje się z boku od strony Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przez próg i po schodach. Można również skorzystać z wejścia głównego do urzędu, które do poziomu parteru dostępne jest dzięki obecności podjazd dla osób poruszających się na wózku. Budynek znajduje się przy ul. Piłsudskiego 6.

Przejścia dla pieszych znajdujące się w pobliżu budynku posiadają sygnalizację dźwiękową. Chodnik nie ma wyznaczonego pasa dla rowerzystów.

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe z jednym miejscem wydzielonym dla osób niepełnosprawnych.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku urzędu.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Brak dodatkowych dostosowań wewnątrz budynku.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W przypadku niemożliwości dotarcia interesanta do poradni istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Istnieje możliwość dojazdu do petenta w celu wykonania diagnozy, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.