Ustawienia

Współpraca ze szkołami

Nasza Poradnia dba o wspieranie rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży, zmniejszanie występujących u nich dysfunkcji i zaburzeń w różnych sferach życia.

Udzielamy różnorodnych form pomocy nie tylko na terenie Poradni, ale również w naturalnym środowisku naszych podopiecznych- głównie w przedszkolnym, szkolnym oraz w innych placówkach.

Podejmowane przez nas działania polegają na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspieraniu ich potencjału rozwojowego, rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, udzielaniu pomocy w opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,   organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspomaganiu wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny, przekazywaniu informacji o możliwościach uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Ważnym elementem współpracy ze szkołami są wydawane przez nas opinie i orzeczenia. Pisemne informacje o dziecku/uczniu dostarczane z przedszkoli/szkół/placówek przyczyniają się do uzyskania pełnego obrazu funkcjonowania zgłoszonych dzieci oraz udzielenia jak najbardziej adekwatnej pomocy. Określamy potrzebę objęcia dziecka/ ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z jego niepełnosprawnością, zaburzeniami zachowania i emocji, zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, społecznym niedostosowaniem, szczególnymi uzdolnieniami, niepowodzeniami edukacyjnymi, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, deficytami w obszarze kompetencji i sprawności językowych, chorobą przewlekłą, trudnościami adaptacyjnymi, sytuacjami traumatycznymi, kryzysowymi, zaniedbaniami środowiskowymi.

Opracowywane przez nas dokumenty (opinie, orzeczenia) zwierają oprócz diagnozy, wskazania lub zalecenia do pracy z dzieckiem w środowisku przedszkolnym/szkolnym i domowym, warunki i formy udzielania pomocy, cele edukacyjne i terapeutyczne, możliwe formy kształcenia itp. Stanowią źródło ważnych informacji do praktycznego wykorzystania w naturalnym środowisku dzieci i młodzieży.

Nasza Poradnia odpowiada na problemy i zapotrzebowanie zgłaszane przez przedszkola/szkoły/placówki, zarówno w obszarze tematyki, jak i doboru odpowiednich form pomocy. Zakres udzielanej pomocy jest różnorodny, dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby/grupy, obejmujący szerokie spektrum zagadnień np. z obszaru prawidłowości rozwojowych, rozpoznawania trudności u dzieci i młodzieży, wychowania, profilaktyki, wspierania rozwoju, udzielania pomocy, kształtowania indywidualnych kompetencji, radzenia sobie z różnymi zagrożeniami.

Prowadzimy dla nauczycieli konsultacje oraz szkoleniowe rady pedagogiczne, uczestniczymy w posiedzeniach zespołów wychowawczych.

Realizujemy zajęcia warsztatowe dla uczniów, obserwacje dziecka/ucznia na terenie jego placówki, konsultacje, prelekcje dla rodziców). Udzielamy wsparcia w sytuacjach trudnych- interwencje w sytuacjach kryzysowych (obejmujące uczniów, rodziców, nauczycieli).

Pomagamy w rozwijaniu możliwości dziecka zdolnego.

Świadczymy pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery.

Wzajemna współpraca Poradni z przedszkolami, szkołami i placówkami umożliwia  prowadzenie kompleksowych oddziaływań, dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwych warunków rozwoju w ich codziennym środowisku.