Ustawienia

https://www.freepik.com/free-photo/baby-playing-with-colorful-toy-blocks_1280148.html

Pierwsze lata życia dziecka są niezmiernie ważne dla jego rozwoju, ponieważ w tym okresie mózg charakteryzuje się, tak zwaną, największą plastycznością. Wtedy właśnie najdynamiczniej rozwijają się umiejętności językowe, matematyczne, społeczno–emocjonalne, buduje się poczucie własnej wartości i ciekawość świata– fundamenty do osiągnięcia sukcesu, m.in. w edukacji.

Zadaniem osób dorosłych z otoczenia małego dziecka, jest tworzenie takich warunków, aby miało ono możliwość wykorzystać swój potencjał rozwojowy. Zdiagnozowanie u dziecka niepełnosprawności lub zaburzeń rozwojowych, wymaga wobec tego, jak najszybszego podjęcia działań mających na celu minimalizowanie ich skutków oraz zapewnienie optymalnego poziomu samodzielności.

Czym jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka?

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest bezpłatną, kompleksową formą pomocy skierowaną do najmłodszych dzieci z niepełnosprawnością, od momentu jej wykrycia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, jak najbliżej jego miejsca zamieszkania.
 • Podstawą do objęcia dziecka tego rodzaju oddziaływaniami jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawana przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W opinii, którą zespół sporządza, znajduje się diagnoza funkcjonalna (aktualny poziom rozwoju dziecka w poszczególnych sferach, strefa najbliższego rozwoju) oraz zalecenia do pracy wszystkich członków zespołu WWR.
 • W skład zespołu WWR wchodzą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, mające doświadczenie w pracy z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Są to: pedagog specjalny, psycholog, logopeda oraz inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
 • Zajęcia WWR mogą być organizowane w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno–pedagogicznych, przedszkolach, szkołach, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych lub w domu rodzinnym dziecka (w szczególności z dzieckiem, które nie ukończyło 3 r.ż.).
 • Zajęcia organizuje się w wymiarze 4 do 8 godzin w miesiącu. Są prowadzone w formie indywidualnej z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 r.ż., zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących dwoje lub troje dzieci, z udziałem ich rodzin.
 • Uczestnictwo dziecka w zajęciach WWRD nie wyklucza możliwości korzystania z innych form wsparcia w innych placówkach. Ważne jest za to, aby działania te wzajemnie się uzupełniały i były skoordynowane.
 • Oddziaływania psychopedagogiczne w ramach WWR mają na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny oraz komunikację małego dziecka. Są to działania uzupełniające i wspierające leczenie medyczne.
 • Nieodłącznym elementem zajęć jest wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program rozwoju. To rodzice spędzają z dzieckiem najwięcej czasu i najlepiej znają jego potrzeby. Wykonują czynności pielęgnacyjne, które są samoistną stymulacją. Rodzice bardzo często czują się osobami niekompetentnymi, nie wiedzą, w jaki sposób mogą radzić sobie w nowej rzeczywistości, stąd oczekują od specjalistów wskazówek. Zadaniem zespołu WWRD jest przekazanie rodzicom informacji dotyczących tego, w jaki sposób pracować z dzieckiem w domu, w sytuacjach codziennych i naturalnych oraz jak organizować otoczenie, aby zapewnić mu optymalne warunki rozwoju.

Jeżeli dostrzegasz nieprawidłowości w rozwoju Twojego dziecka, masz wątpliwości, pytania, coś Cię niepokoi- nie zwlekaj, przyjdź!

Podstawa prawna WWR

 • Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2023, poz. 900)– art. 127 ust. 5, ust. 6.
 • Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U.2017, poz. 1635)