Ustawienia

  1. Złożenie w sekretariacie wypełnionego wniosku zawierającego dane dziecka oraz powód zgłoszenia lub wysłanie podpisanego i zeskanowanego wniosku na adres e-mail poradni. Wniosek do pobrania w zakładce DRUKI DO POBRANIA. na 1. liście plików.
  2. Po przeanalizowaniu wniosku, rodzic/opiekun dziecka zostanie telefonicznie poinformowany o terminie diagnozy, zwykle rozłożonej na dwa spotkania. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń, oczekiwanie na termin wizyty może być wydłużony.
  3. Rodzic w dniu wizyty dostarcza do poradni aktualną opinię wychowawcy o dziecku, zawierającą opis szkolnego funkcjonowania oraz przejawianych trudności, w odniesieniu do zgłaszanego problemu. Dostarcza także opinie od terapeutów (ze szkoły lub innych ośrodków, jeżeli takie posiada).
  4. W przypadku, gdy dziecko posiada dokumentację medyczną istotną przy procesie diagnostycznym (zaświadczenie od neurologa, okulisty, laryngologa, ortopedy/rehabilitanta, psychiatry dziecięcego itp.), rodzic dostarcza przy składaniu wniosku lub na spotkanie diagnostyczne stosowne dokumenty.
  5. Przy niektórych diagnozach, np. autyzm dziecięcy, afazja ruchowa, niepełnosprawność ruchowa dostarczenie zaświadczenia lekarskiego ze stosownym rozpoznaniem jest niezbędne! Podobnie w sytuacji, gdy zgłaszana osoba jest niesłysząca, słabosłysząca, niewidząca lub słabowidząca.
  6. W przypadku diagnozy integracji sensorycznej, rodzic dołącza do wniosku lub dostarcza w dniu wizyty wcześniejszą diagnozę w tym zakresie (jeżeli dziecko ją posiada).
  7. W przypadku diagnozy specyficznych trudności w nauce (dysleksja), rodzic dołącza do wniosku ksero zeszytów szkolnych oraz druk wypełniony przez polonistę z załączonymi dwoma sprawdzianami oraz wypełniony przez ucznia kwestionariusz (w zakładce DRUKI DO POBRANIA druk xxx kwestionariusz  z pozycji 7 na liście plików). Rozpoznanie specyficznych trudności w nauce możliwe jest od IV klasy szkoły podstawowej po dwukrotnej diagnozie stwierdzającej występowanie wskaźników!
  8. Jeżeli w trakcie diagnozy pracownicy poradni uznają za konieczne dostarczenie innych dodatkowych dokumentów, powiadomią o tym rodzica w trakcie spotkania.