Ustawienia

Przedstawiamy Państwu naszą ofertę i zapraszamy do korzystania z naszych usług:

 • Rady pedagogiczne dla nauczycieli
 • Konsultacje, pomoc merytoryczna i poradnictwo dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów
 • Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny
 • Pedagogizacja rodziców
 • Konsultacje, pomoc merytoryczna i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, rodziców
 • Wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami poznawczymi, emocjonalnymi, społecznymi
 • Profilaktyka - zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe dla uczniów w zakresie promowania zdrowego stylu życia, uczenia kompetencji społecznych, emocjonalnych, zapobiegania dysfunkcjom i zaburzeniom.
 • Konsultacje, porady dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i ich rodzin
 • Pogadanki zawodoznawcze
 • Warsztaty przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
 • Indywidualne i grupowe badania predyspozycji zawodowych
 • Pomoc uczniom przewlekle chorym i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyborze zawodu
 • Indywidualne konsultacje i porady w sprawie wyboru kierunku dalszego kształcenia lub zawodu
 • Wspomaganie rozwoju małego dziecka (diagnoza i terapia).
 • Przesiewowe badania słuchu i wzroku.
 • Profilaktyka logopedyczna, przesiewowe badania mowy.
 • Terapia logopedyczna, pedagogiczna, socjoterapia, terapia SI, terapia taktylna, terapia ręki.
 • Badanie predyspozycji zawodowych
 • Badania potrzeb edukacyjnych oraz nieprawidłowości i zaburzeń rozwojowych.
 • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i  logopedyczna.

Działania diagnostyczne

Poradnia Poradnia dokonuje diagnozy pod kątem określenia:

 • poziomu rozwoju intelektualnego
 • poziomu gotowości szkolnej
 • przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • uzdolnień i mocnych stron dziecka
 • podłoża zaburzeń rozwojowych
 • podłoża trudności poznawczych, emocjonalnych, społecznych
 • podłoża trudności wychowawczych
 • predyspozycji zawodowych
 • poziomu rozwoju mowy i trudności artykulacyjnych
 • sprawności funkcjonowania procesów integracji sensorycznej
 • Działania profilaktyczne

  Pracownicy Poradni podejmują działania profilaktyczne na terenie szkół, przedszkoli oraz Poradni. Obejmują one wspieranie rozwoju pełnego zdrowia, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży.

  1. BADANIA PRZESIEWOWE
   • badanie wzroku i słuchu programem multimedialnym „Widzę” i „Słyszę”
   • przesiewowe badania mowy (przedszkole, szkoła podstawowa)
  2. ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE, WARSZTATOWE DLA UCZNIÓW
   • Program Profilaktyki Niepowodzeń Szkolnych
   • Unplugged- program profilaktyki uzależnień
   • Zajęcia warsztatowe w szkołach dotyczące m. in.: skutecznej i efektywnej komunikacji, integracji zespołu klasowego, radzenia sobie ze stresem i emocjami, poznawania siebie i budowania pozytywnej samooceny
   • „Warsztaty radzenie sobie ze stresem”
   • „Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom na lekcjach” 
   • „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym poprzez wzbudzanie empatii u dzieci”
   • „Przeciwdziałanie agresji w grupie”
   • „Umiejętności rozpoznawania własnych wad i zalet”
   • Zajęcia warsztatowe dotyczące zabaw i gier wspomagających uczenie się i koncentrowanie uwagi na zadaniu.
   • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. 
   • „Poznaj siebie – rola samooceny, zainteresowań w trafnym wyborze zawodu” – zajęcia z doradcą zawodowym 
   • „Czynniki warunkujące właściwe zaplanowanie kariery zawodowej” – zajęcia z doradcą zawodowym
   • „Złość- czy może być naszym sprzymierzeńcem?”
   • Trening Umiejętności Społecznych 
   • Zajęcia rozwijające umiejętności społeczno- emocjonalne 
   • Treningi relaksacyjne
   • Trening Zastępowania Agresji – ART
   • „Zdrowie psychiczne- jak o nie dbać?”
  3. PSYCHOEDUKACJA

   W ramach psychoedukacji proponujemy:

   • indywidualne konsultacje i porady na terenie Poradni 
   • indywidualne konsultacje i porady na terenie szkoły 
   • spotkania psychoedukacyjne na terenie szkół o różnorodnej tematyce /jesteśmy otwarci na potrzeby i propozycje naszych klientów/
   dla nauczycieli
   1. „Jak najlepiej porozumiewać się z innymi – podstawy komunikacji interpersonalnej”.
   2. „Jak rozpoznać ucznia ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu na różnych przedmiotach”.
   3. „Opinie i orzeczenia – interpretacja diagnozy i zaleceń”
   4. „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.” 
   5. „Jak pracować z uczniem trudnym.”
   6. „Przyczyny agresji w szkole i sposoby jej przeciwdziałania”
   7. „Zaburzenia w zachowaniu – jak sobie z nimi radzić”. 
   8. „Nadpobudliwość psychoruchowa”. 
   9. „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole”
   10. „Konstruktywna konfrontacja”
   11. „Cyberprzemoc i inne zagrożenia płynące z Internetu”
   dla rodziców 
   1. „Rozwój mowy dziecka, czynniki sprzyjające i utrudniające prawidłowe komunikowanie się”
   2. „Profilaktyka wad wymowy.”
   3. „Trudności w rozwoju mowy dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”.
   4. „Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole? ”. 
   5. „Emocje dziecka w wieku przedszkolnym. Zapobieganie trudnościom wychowawczym”.
   6. „Jak zachęcić dziecko do nauki”.
   7. „O potrzebie odrabiania pracy domowej, kiedy i jak pomagać dziecku w nauce”.
   8. „Pomoc dzieciom w przekraczaniu progu klas III - IV”. 
   9. „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka nadpobudliwego?”
   10. „Jak zapobiegać agresji u dzieci?”.
   11. „10 zasad pozytywnego wychowania”. 
   12. „Konflikty w rzeczywistości szkolnej oraz ich rozwiązywanie”.
   13. „Sposoby efektywnej komunikacji w sytuacji konfliktu?” 
   14. „Wychowanie profilaktyką uzależnień” 
   15. „Dopalacze” 
   16. „Szkoła dla rodziców”
   17. „Konflikty w rzeczywistości szkolnej oraz ich rozwiązywanie”.
   18. „Sposoby efektywnej komunikacji w sytuacji konfliktu?” 
   19. „Wychowanie profilaktyką uzależnień”
   20. „Dopalacze”
   21. „Szkoła dla rodziców”

  W zakresie orientacji zawodowej

  1. "Czym kierować się przy wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej" - (zajęcia dla ucz. kl. VII Szkoły Podstawowej)
  2. "Ósmoklasisto – już dziś zaplanuj swoją przyszłość"- (zajęcia dla ucz. kl. VIII Szkoły Podstawowej)

  Poradnictwo zawodowe

  Dział poradnictwa zawodowego zajmuje się wspieraniem uczniów w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych i edukacyjnych. Swoją ofertę kierujemy do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodziców, nauczycieli i pedagogów szkolnych.

  Dla młodzieży:

  • indywidualne konsultacje i porady w sprawie wyboru kierunku dalszego kształcenia lub zawodu
  • pomoc uczniom przewlekle chorym i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyborze zawodu
  • indywidualne i grupowe badania predyspozycji zawodowych
  • warsztaty przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
  • pogadanki zawodoznawcze

  Dla nauczycieli i pedagogów:

  • indywidualne i grupowe spotkania informacyjno - konsultacyjne
  • udostępnianie informacji zawodowych i edukacyjnych
  • spotkania szkoleniowe dla rad pedagogicznych
  • udostępnianie materiałów wspierających szkolny system doradztwa zawodowego

  Działania terapeutyczne

  Poradnia oferuje indywidualne oraz grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami.

  Dla dzieci i młodzieży:

  1. Indywidualna terapia psychologiczna.
  2. Indywidualna terapia pedagogiczna.
  3. Indywidualna terapia logopedyczna.
  4. Terapia procesów integracji sensorycznej.
  5. Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci:
   • z trudnościami w uczeniu się
   • nieśmiałych

  Dla nauczycieli:

  • spotkania szkoleniowe dla rad pedagogicznych
  • konsultacje i porady

  Propozycje tematów na spotkania z Radami Pedagogicznymi

  1. „Jak najlepiej porozumiewać się z innymi – podstawy komunikacji interpersonalnej”.
  2. „Jak rozpoznać ucznia ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu na różnych przedmiotach”.
  3. „Opinie i orzeczenia – interpretacja diagnozy i zaleceń”.
  4. „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
  5. „Jak pracować z uczniem trudnym”
  6. Jak rozpoznawać ucznia z dyskalkulią i pracować z nim.
  7. Jak efektywnie komunikować się i współpracować z rodzicami uczniów

  Dla rodziców

  • indywidualne konsultacje i porady na terenie Poradni
  • spotkania psychoedukacyjne na terenie szkół o różnorodnej tematyce
  • trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym dzieci i młodzieży - agresja i nieśmiałość

  Propozycje tematów na spotkania z rodzicami:

  1. „Rozwój mowy dziecka 6-letniego, czynniki sprzyjające i utrudniające prawidłowe komunikowanie się”
  2. Profilaktyka wad wymowy
  3. „Trudności w rozwoju mowy dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”.
  4. „ Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole? ”.
  5. „Emocje dziecka w wieku przedszkolnym. Zapobieganie trudnościom wychowawczym”.
  6. „Jak zachęcić dziecko do nauki”.
  7. „ O potrzebie odrabiania pracy domowej, kiedy i jak pomagać dziecku w nauce”.
  8. „Pomoc dzieciom w przekraczaniu progu klas III - IV”.
  9. „Jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo?”
  10. „Agresja wśród dzieci i sposoby jej redukowania”.
  11. „10 zasad pozytywnego wychowania”.
  12. „Konflikty w rzeczywistości szkolnej oraz ich rozwiązywanie”.
  13. „Wychowanie profilaktyką uzależnień”

  Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby. Chętnie realizujemy także propozycje tematów spotkań zgłaszane przez naszych Klientów