Ustawienia

Psychologowie zajmują się:

 • diagnozowaniem rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego dzieci i młodzieży
 • diagnozowaniem specyficznych trudności w uczeniu się, jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • udzielaniem porad i konsultacji dla młodzieży, rodziców i nauczycieli
 • wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci
 • prowadzeniem terapii indywidualnej dzieci, młodzieży i ich rodzin
 • prowadzeniem terapii grupowej w różnego rodzaju trudnościach w zależności od potrzeb uczestników
 • prowadzeniem grup psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców
 • prowadzeniem grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem ADHD i innymi problemami w zależności od ilości zgłaszanych potrzeb
 • działaniami psychoprofilaktycznymi na terenie szkół i poradni
 • pomocą w sytuacjach kryzysowych i działaniami interwencyjnymi na terenie szkoły lub poradni
 • kierowaniem dzieci do lekarzy specjalistów
 • współpracą z innymi instytucjami jak: sąd, policja, MOPS, GOPS
 • konsultowaniem z nauczycielami, pedagogami szkolnymi w sprawach uczniów lub zespołów klasowych
 • uczestnictwem w Radach Pedagogicznych Poradni
 • prowadzeniem w szkołach i placówkach szkoleniowych posiedzeń rad pedagogicznych dla nauczycieli oraz spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami
 • uczestnictwem w dniach otwartych, imprezach okolicznościowych szkół i placówek oświatowych

Logopeda prowadzi:

 • diagnozę zaburzeń mowy, głównie u dzieci
 • wczesną interwencję logopedyczną dla dzieci od 1 do 3 lat
 • terapię wad wymowy
 • terapię jąkania indywidualną
 • konsultacje dla nauczycieli i rodziców oraz
 • uczestniczy w Radach Pedagogicznych Poradni
 • prowadzi w szkołach i placówkach szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych dla nauczycieli oraz spotkani grupowe i indywidualne dla rodziców [wg zgłaszanych potrzeb]
 • uczestniczy w dniach otwartych, imprezach okolicznościowych szkół i placówek oświatowych

Pedagodzy zajmują się:

 • diagnozą trudności w nauce
 • diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się - dysleksja, dyskalkulia
 • prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • prowadzeniem zajęć wyrównawczych
 • wspieraniem rozwoju poprzez wykorzystanie metod: Weroniki Sherborne, terapii taktylnej, Dobrego Startu, terapii pedagogicznej
 • udzielaniem instruktażu rodzicom do pracy z dziećmi w domu
 • udzielaniem wskazówek nauczycielom do pracy z dziećmi w szkole
 • uczestnictwem w Radach Pedagogicznych Poradni
 • prowadzeniem grup psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców
 • prowadzeniem w szkołach i placówkach szkoleniowych posiedzeń rad pedagogicznych dla nauczycieli oraz pedagogizacji rodziców
 • uczestnictwem w dniach otwartych, imprezach okolicznościowych szkół i placówek oświatowych

Doradca zawodowy prowadzi:

 • indywidualne konsultacje dla młodzieży i ich rodziców
 • badania pod kątem wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia, w tym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z niepowodzeniami szkolnymi, zagrożonej wykluczeniem społecznym
 • zajęcia grupowe przygotowujące do przejścia od roli ucznia do roli aktywnego uczestnika rynku pracy
 • opiniowanie w sprawach uczniów o ograniczonych możliwościach wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • informowanie o możliwych ścieżkach kształcenia, trendach na rynku pracy, upowszechnianie wiedzy z dziedziny zawodoznawstwa
 • wspieranie szkół w organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz
 • uczestniczy w Radach Pedagogicznych Poradni
 • prowadzi w szkołach i placówkach szkoleniowych posiedzeń rad pedagogicznych dla nauczycieli oraz spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami

Kto może się do nas zgłaszać?

 • Udzielamy BEZPŁATNEJ pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej dzieciom i młodzieży , a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia. Z naszej pomocy mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek z terenu Powiatu Łosickiego oraz dzieci nie uczęszczające do przedszkola i ich rodzice [opiekunowie prawni] mieszkający na terenie Powiatu Łosickiego.
 • Oferujemy BEZPŁATNĄ pomoc z zakresu doradztwa zawodowego, RÓŻNEGO RODZAJU TERAPII dzieciom, młodzieży z problemami w codziennym funkcjonowaniu szkolnym i społecznym ORAZ SZEREG działań profilaktycznych.
 • Wydajemy: a. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na występowanie niepełnosprawności dziecka lub ucznia (niesłyszące, słabosłyszące, niewidzące, słabowidzące, niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężoną) b. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedostosowanie społeczne oraz ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 • Wydajemy orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 • Wydajemy opinie po przeprowadzonych badaniach (w tym opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o potrzebie objęcia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia).
 • Prowadzimy zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.