Co oferujemy

 

Przedstawiamy Państwu naszą ofertę i zapraszamy do korzystania z naszych usług.

 • Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i  logopedyczna.
 • Badania potrzeb edukacyjnych oraz nieprawidłowości i zaburzeń rozwojowych.
 • Badanie predyspozycji zawodowych.
 • Terapia logopedyczna, pedagogiczna, terapia psychologiczna, socjoterapia, terapia procesów integracji sensorycznej.
 • Profilaktyka logopedyczna, przesiewowe badania mowy.
 • Przesiewowe badania słuchu i wzroku.
 • Wspomaganie rozwoju małego dziecka (diagnoza i terapia).
 • Warsztaty i konsultacje w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego.
 • Konsultacje, porady dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i ich rodzin.
 • Profilaktyka -zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe dla uczniów w zakresie promowania zdrowego stylu życia, uczenia kompetencji społecznych, zapobiegania dysfunkcjom i zaburzeniom.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z zaburzeniami poznawczymi, emocjonalnymi, społecznymi.
 • Konsultacje, pomoc merytoryczna i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, rodziców.
 • Pedagogizacja rodziców.
 • Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
 • Konsultacje, pomoc merytoryczna i poradnictwo dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów.
 • Szkolenie rad pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek.

 

DZIAŁANIA DIAGNOSTYCZNE


Poradnia dokonuje diagnozy pod kątem :

 • określania poziomu rozwoju intelektualnego
 • określania przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • określania uzdolnień i mocnych stron dziecka
 • określania podłoża zaburzeń rozwojowych
 • określania podłoża trudności poznawczych, emocjonalnych, społecznych, wychowawczych
 • określania predyspozycji zawodowych
 • określania poziomu rozwoju mowy i trudności artykulacyjnych

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE


Pracownicy Poradni podejmują działania profilaktyczne na terenie szkół, przedszkoli oraz Poradni.

 

Dla dzieci i młodzieży:

  

ZAJĘCIA, PSYCHOEDUKACYJNE, WARSZTATOWE DLA UCZNIÓW

 

Zajęcia warsztatowe w szkołach dotyczące m.in.

 • skutecznej i efektywnej komunikacji
 • integracji zespołu klasowego
 • radzenia sobie ze stresem i emocjami
 • rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • poznawania siebie i budowania pozytywnej samooceny

 

W ZAKRESIE ORIENTACJI ZAWODOWEJ

 

 1. „Poznaj siebie – rola samooceny, zainteresowań w trafnym wyborze zawodu”

(zajęcia dla kl.II gimnazjum)

 1. „Gimnazjalisto – już dziś zaplanuj swoją przyszłość”

(zajęcia dla kl. III gimnazjum).

 

PORADNICTWO ZAWODOWE


Dział poradnictwa zawodowego zajmuje się wspieraniem uczniów w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych i edukacyjnych.

Swoją ofertę kierujemy do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, rodziców, nauczycieli i pedagogów szkolnych.

 

Dla młodzieży:

 • indywidualne konsultacje i porady w sprawie wyboru kierunku dalszego kształcenia lub zawodu
 • pomoc uczniom przewlekle chorym i uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wyborze zawodu
 • indywidualne i grupowe badania predyspozycji zawodowych
 • warsztaty przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej
 • pogadanki zawodoznawcze

Dla nauczycieli i pedagogów:

 • indywidualne i grupowe spotkania informacyjno - konsultacyjne
 • udostępnianie informacji zawodowych i edukacyjnych
 • spotkania szkoleniowe dla rad pedagogicznych
 • udostępnianie materiałów wspierających szkolny system doradztwa zawodowegoDZIAŁANIA TERAPEUTYCZNE


Poradnia oferuje indywidualne oraz grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami.

Dla dzieci i młodzieży:

 1. Indywidualna terapia psychologiczna.
 2. Indywidualna terapia pedagogiczna.
 3. Indywidualna terapia logopedyczna.
 4. Terapia procesów integracji sensorycznej.
 5. Grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci:
 • z trudnościami w uczeniu się
 • nieśmiałych

Dla nauczycieli:

 • spotkania szkoleniowe dla rad pedagogicznych
 • konsultacje i porady


Propozycje tematów na spotkania z Radami Pedagogicznymi

 

 1. „Jak najlepiej porozumiewać się z innymi – podstawy komunikacji interpersonalnej”.

 2. „Jak rozpoznać ucznia ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu na różnych przedmiotach”.

 3. „Opinie i orzeczenia – interpretacja diagnozy i zaleceń”.

 4. „ Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

 5. „ Jak pracować z uczniem trudnym”

 

Dla rodziców

 • indywidualne konsultacje i porady na terenie Poradni
 • spotkania psychoedukacyjne na terenie szkół o różnorodnej tematyce

 

Propozycje tematów na spotkania z rodzicami:

 1. „Rozwój mowy dziecka 6-letniego, czynniki sprzyjające i utrudniające prawidłowe komunikowanie się”

 2. Profilaktyka wad wymowy

 3. „Trudności w rozwoju mowy dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”.

 4. „ Czy moje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole? ”.

 5. „Emocje dziecka w wieku przedszkolnym. Zapobieganie trudnościom wychowawczym”.

 6. „Jak zachęcić dziecko do nauki”.

 7. „ O potrzebie odrabiania pracy domowej, kiedy i jak pomagać dziecku w nauce”.

 8. „Pomoc dzieciom w przekraczaniu progu klas III - IV”.

 9. „Jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo?”

 10. „Agresja wśród dzieci i sposoby jej redukowania”.

 11. „10 zasad pozytywnego wychowania”.

 12. „Konflikty w rzeczywistości szkolnej oraz ich rozwiązywanie”.

 13. „Wychowanie profilaktyką uzależnień”

 

Zapraszamy do korzystania z naszej ofertyJesteśmy otwarci na Państwa potrzeby. Chętnie realizujemy także propozycje tematów spotkań zgłaszane przez naszych Klientów.