S T A T U T

 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łosicach

  

 

 

 

Statut zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

w dniu 30 sierpnia 2013 r.

 

 

 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PORADNI

 

§ 1

 

1. Statut Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łosicach, zwany dalej ,,Statutem” jest podstawowym dokumentem wewnętrznym, określa cele i zadania oraz sposób wykonywania tych zadań, z uwzględnieniem potrzeb osób korzystających z pomocy poradni, a także organizację i zakres współdziałania z innymi poradniami, przedszkolami i szkołami oraz innymi instytucjami.

 

2. Statut Poradni określa zakres zadań pracowników poradni, z uwzględnieniem zadań realizowanych poza poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

 

§ 2

 

1. Nazwa placówki brzmi:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach.

 

2. Ustalona nazwa jest używana przez placówkę na pieczęciach.

 

3. Poradnia posiada pieczęć prostokątną z napisem:

 

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ul. Piłsudskiego 6,  08-200 Łosice

tel./fax (83) 357 37 88

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 496-01-77-490

 

4. Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mieści się przy
 ul. Piłsudskiego 6 w Łosicach.

 

5. Terenem działania Poradni jest powiat łosicki obejmujący gminy: Huszlew, Kornica, Łosice, Olszanka, Platerów, Sarnaki.

 

§ 3

 

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach jest placówką
oświatowo - wychowawczą.

 

2. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatu Łosickiego.

3. Organ prowadzący określa teren działania poradni.

 

4. Nadzór pedagogiczny nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

§ 4

 

1. Poradnia jest placówką  oświatową, publiczną i  ogólnodostępną.

 

2. Korzystanie z form pomocy udzielanych przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

3. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek  mających  siedzibę na terenie działania poradni.

 

4. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

5. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałych na terenie poradni dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły lub przedszkola, i ich rodzicom.

 

 

CELE I ZADANIA PORADNI ORAZ SPOSÓB WYKONYWANIA TYCH ZADAŃ

 

§ 5

 

1. Celem  Poradni jest :

 

1)          udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

2)          udzielanie rodzicom i  nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 

§ 6

 

1. Do zadań  Poradni należy w szczególności :

 

1)    diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym :

 1. predyspozycji i uzdolnień
 2. przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
 3. specyficznych trudności w uczeniu się;

 

2)    wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

 1. szczególnie uzdolnionych
 2. niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 3. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 4. z zaburzeniami komunikacji językowej
 5. z chorobami przewlekłymi;

 

3)    prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

 

4) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 

5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

 

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;

 

7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

 

8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;

 

9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;

 

10) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

11) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

 

12) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

 

13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

 

14) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

2. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

 

1)    diagnozowanie;

2)    opiniowanie;

3)    działalność terapeutyczną rodziny;

4)    prowadzenie grup wsparcia;

5)    prowadzenie mediacji;

6)    interwencję kryzysową;

7)    działalność profilaktyczną;

8)    poradnictwo i konsultacje;

9)    warsztaty;

10)           wykłady i prelekcje;

11)           działalność informacyjno- szkoleniową.

 

3. Poradnia zapewnia pomoc dzieciom i młodzieży, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 

1)    zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w poradni;

2)    przestrzega Konwencji Praw Dziecka (zapewnia pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa);

3)    stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe oraz O ochronie danych osobowych.

 

4. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.

 

5. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

 

6. Osoby, o których mowa w pkt.4, realizują zadania poradni również poza poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

7. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

 

8. Pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom może być (jeżeli zachodzi taka potrzeba) udzielana w poradni także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

§ 7

 

1. Poradnia realizując swoją działalność statutową współpracuje z innymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz z instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom.

 

2. Poradnia współdziała z innymi podmiotami określonymi w pkt 1 poprzez:

 

1)    konsultacje;

2)    wymianę doświadczeń i informacji;

3)    współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dzieciom i ich rodzicom (poradnie specjalistyczne, szkoły i przedszkola);

4)    wspólne podejmowanie działań (w tym profilaktycznych, z zakresu interwencji kryzysowej, prowadzenia mediacji, prowadzenia grup wsparcia) na rzecz dzieci i środowiska lokalnego;

5)    uczestniczenie w spotkaniach zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki opiekuńczo- wychowawczej.

 

2. Instytucje, o których mowa w pkt 1 to:

 

1)    Samorząd Powiatu Łosickiego oraz samorządy gminne na terenie powiatu łosickiego;

2)    Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze działające na terenie powiatu łosickiego;

3)    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

4)    Ośrodki Pomocy Społecznej;

5)    Powiatowy Urząd Pracy;

6)    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łosicach;

7)    Łosicki Dom Kultury;

8)    Poradnie specjalistyczne mające swoją siedzibę poza rejonem działania  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łosicach (w miarę potrzeb).

 

§ 8

 

1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach.

 

2. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię poradni także w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 

3. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

 

4. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia - także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.

 

5. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń - zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

 

6. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w ust.3, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od  dnia przedstawienia zaświadczenia.

 

7. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup lub specjalistów, informując o tym osobę składającą wniosek.

 

8. Opinia poradni zawiera:

 

1)    oznaczenie poradni wydającej opinię;

2)    numer opinii;

3)    datę wydania opinii;

4)    podstawę prawną wydania opinii;

5)    imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz  miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia - również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;

6)    określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii;

7)    stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;

8)    wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem;

9)    wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu;

10)           imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

11)           podpis dyrektora poradni.

 

9. W przypadku gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.

 

10. Poradnia wydaje na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

 

§ 9

 

1. W poradniach są organizowane i działają zespoły orzekające, zwane dalej „Zespołami”, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

2. Zespoły każdorazowo powoływane są przez dyrektora.

 

3. W skład każdego zespołu orzekającego wchodzą:

 

1)    dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;

2)    psycholog opracowujący diagnozę psychologiczną;

3)    pedagog opracowujący diagnozę pedagogiczną;

4)    lekarz opracowujący diagnozę lekarską;

5)    inni specjaliści, w tym spoza Poradni, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny - opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności.

 

4. Zespół orzeka i wydaje orzeczenia:

 

1)    potrzebie  kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;

2)    potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej „przedszkolem”;

3)    potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

4)    potrzebie  zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim;

5)    opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

5. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

 

6. Zespoły orzekają na wniosek lub wnioski (jeżeli istnieje potrzeba wydania jednocześnie więcej niż jednego orzeczenia potrzebne są odrębne wnioski) rodziców /prawnych opiekunów dziecka/.

 

7. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia albo opinii, dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

 

8. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

 

9. Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, z zastrzeżeniem pkt 10.

 

10. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:

 

1)    okres - nie krótszy jednak niż 30 dni - w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

2)    rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia  lub  znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

3)    zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu;

4)    zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia  uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole;

5)    w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza dodatkowo zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.

 

11. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli szkoły, do której uczeń uczęszcza, lub wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę.

 

12. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która zawiera:

 

1)    datę wydania opinii;

2)    oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię;

3)    podstawę prawną opinii;

4)    skład zespołu, który wydał opinię;

5)    imię i nazwisko dziecka, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;

6)    stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

7)    wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do potrzeb;

8)    uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy i wsparcia;

9)    podpis przewodniczącego zespołu.

 

13. Przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

 

14. Decyzję zespołu rodzice /opiekunowie/ otrzymują w trzech egzemplarzachw terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.

 

15. Szczegółowe zasady dotyczące pracy zespołów orzekających, wymaganej dokumentacji oraz wydawanych orzeczeń określa Rozp. MEN z dnia
18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

 

§ 10

 

1. W Poradni może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

 

2. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci powołuje dyrektor poradni.

 

3. W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 

1)    pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;

2)    psycholog;

3)    logopeda;

4)    inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

 

4. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy w szczególności:

 

1)    ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

2)    nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy stosownie do jego potrzeb;

3)    opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodziną dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

4)    analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

 

5. Pracę zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka koordynuje dyrektor albo upoważniony przez niego specjalista.

 

6. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

 

 

ORGANY PORADNI  I ZASADY ICH WSPÓŁDZIAŁANIA ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

 

§ 11

 

1. Organami Poradni są:

1)    Dyrektor Poradni;

2)    Rada Pedagogiczna.

 

2. Do obowiązków dyrektora placówki należy:

 

1)    planowanie, organizowanie, koordynowanie i kierowanie całokształtem placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

3)    realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

4)    powoływanie posiedzeń Rad Pedagogicznych i Zespołów Orzekających;

5)    opracowywanie każdego roku arkusza organizacji Poradni;

6)    dysponowanie  środkami  określonymi  w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

7)    wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawnych.

 

3. Dyrektor jako kierownik placówki decyduje w sprawach:

 

1)    zatrudniania, zwalniania pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników placówki;

2)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych  pracownikom;

3)    występowania z wnioskami (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej) w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników.

 

4. Kolegialnym organem Poradni w zakresie realizacji jej zadań statutowych   jest Rada Pedagogiczna.

 

5. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

1)    Dyrektor Poradni będący jednocześnie jej przewodniczącym;

2)    pracownicy pedagogiczni poradni.

 

6. Kompetencje Rady Pedagogicznej:

1)    uchwala statut poradni;

2)    zatwierdza roczny plan pracy poradni i koncepcje rozwojowe placówki;

3)    opiniuje i zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć (plan);

4)    opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

5)    przyjmuje uchwały w sprawach innowacji pedagogicznych w placówce.

 

7. Szczegółowy zakres działania Rady Pedagogicznej zawiera Regulamin
Rady Pedagogicznej.

 

§ 12

 

1. Dyrektor Poradni i Rada Pedagogiczna w oparciu  o zasady współdziałania organów poradni podejmują proceduralne działania na rzecz rozwiązywania sporów powstałych między dwoma organami, pracownikami, dyrektorem a pracownikami.

 

2. Każde z wymienionych organów działa w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i w zakresie przewidzianym regulaminem.

 

3. Wszelkie spory muszą być rozwiązywane w sposób demokratyczny, obiektywny i muszą służyć dobru dziecka i placówki.

 

ORGANIZACJA PORADNI

 

§ 13

 

1. Organizację pracy Poradni określa:

 

1)    arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Poradni w terminie do 30 kwietnia danego roku, z uwzględnieniem rocznego planu finansowego poradni, zatwierdzony przez organ prowadzący do 25 maja danego roku i zaopiniowany przez Kuratora Oświaty;

2)    roczny plan pracy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną;

3)    roczny plan finansowania;

4)    tygodniowy plan zajęć;

5)    indywidualne przydziały czynności.

 

2. Poradnia pracuje 6 dni w tygodniu.

 

3. Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego.

 

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łosicach działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

 

PRACOWNICY PORADNI

 

§ 14

 

1. Poradnia zatrudnia pracowników:

 

1)    pedagogicznych: psychologów, pedagogów, logopedę i doradcę zawodowego;

2)    administracyjnych - referent ds. administracyjnych;

3)    lekarza pediatrę;

4)    pracowników obsługi (sprzątaczkę).

 

2. W zależności od potrzeb i posiadanych środków finansowych w Poradni mogą być także zatrudnieni socjolodzy i rehabilitanci.

 

3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników Poradni oraz organizację pracy Poradni określa Statut.

 

4. Do zadań psychologów należy:

 

1)    diagnoza;

2)    opiniowanie i orzecznictwo;

3)    konsultacja;

4)    terapia;

5)    psychoedukacja;

6)    doradztwo;

7)    mediacja;

8)    interwencje w środowisku dziecka;

9)    działalność profilaktyczna;

10)           działalność informacyjna;

11)           współpraca z różnymi instytucjami.

 

5. Zakres zadań pedagogów obejmuje:

 

1)    diagnozę;

2)    opiniowanie i orzecznictwo;

3)    doradztwo;

4)    terapię;

5)    opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci;

6)    popularyzowanie wiedzy pedagogicznej;

7)    profilaktykę zaburzeń rozwojowych i trudności dydaktyczno-wychowawczych;

8)    współpracę z innymi instytucjami i placówkami.

 

6. Zakres zadań logopedy obejmuje:

 

1)    diagnozę;

2)    terapię logopedyczną;

3)    współpracę z psychologiem i pedagogiem;

4)    konsultacje i poradnictwo;

5)    szerzenie wiedzy logopedycznej.

 

7. Zakres zadań doradcy zawodowego obejmuje:

 

1)    diagnozę edukacyjno- zawodową;

2)    konsultacje i poradnictwo;

3)    aktywizujące zajęcia grupowe z młodzieżą;

4)    współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi, PUP;

5)    aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

 

8. Zakres zadań lekarza obejmuje:

 

1)    diagnozę medyczną;

2)    konsultacje;

3)    udział w zespołach orzekających.

 

9. Prawa i obowiązki pracowników administracji i obsługi reguluje Kodeks

Pracy.

 

10. Do obowiązków referenta należy:

 

1)    prowadzenie rejestracji dzieci i młodzieży;

2)    prowadzenie dziennika korespondencyjnego i koniecznej dokumentacji kancelaryjnej;

3)    przyjmowanie telefonów;

4)    maszynopisanie wszystkich informacji  o badanych  oraz  innych pism wychodzących z Poradni;

5)    inne prace wynikające z bieżących potrzeb.

 

11. Obowiązki osoby sprzątającej to:

 

1)    wykonywanie prac porządkowych we wszystkich pomieszczeniach poradni;

2)    dbałość o ogólną estetykę placówki.

 

DOKUMENTACJA PORADNI

 

§ 15

 

1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

 

1)    arkusz organizacji poradni;

2)    roczny plan pracy;

3)    półroczne i roczne sprawozdania pracowników z realizacji przydzielonych zadań;

4)    tygodniowy rozkład zajęć pracowników;

5)    wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer nadany przez poradnię przy zgłoszeniu, imię (imiona) i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania;

6)    rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer określony w pkt 5, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;

7)    dokumentację badań i czynności uzupełniających zawarte w indywidualnej teczce;

8)    protokoły zespołów orzekających;

9)    protokoły posiedzeń rad pedagogicznych;

10)           dziennik zajęć;

11)           listę obecności;

12)           księgę inwentarzową;

13)           teczki akt osobowych;

14)           inną dokumentację zgodną z obowiązującym wykazem akt i przepisami kancelaryjnymi.

 

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, prowadzi się w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

3. Za zgodą organu prowadzącego poradnię, dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej.

 

Podstawę prawną niniejszego statutu stanowią:

 

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. /Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./
 • Ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela /Dz. U. Nr 97, poz. 674
 • z późn. zm./
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 1lutego 2013r. w sprawie szczegółowych
 • zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym
 • publicznych poradni specjalistycznych /Dz. U. 228,poz. 199/
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie ramowego
 • statutu publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej /Dz. U. Nr 228, poz. 1492/
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach /Dz. U. Nr 228, poz. 532/
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych /Dz. U. Nr 173, poz. 1072/
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży / Dz. U. Nr 175, poz. 1086/
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci /Dz. U. Nr 23, poz. 133/
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach /Dz. U. Nr 228, poz.1489/
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych /Dz. U. Nr 228, poz.1490/
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych /Dz. U. Nr 228, poz.1491/
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm./
 • Kodeks Pracy.