Zadania

Psychologowie zajmują się:

 

 • diagnozowaniem rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego dzieci i młodzieży

 • diagnozowaniem specyficznych trudności w uczeniu się, jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia

 • udzielaniem porad i konsultacji dla młodzieży, rodziców i nauczycieli

 • wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci

 • prowadzeniem terapii indywidualnej dzieci, młodzieży i ich rodzin

 • prowadzeniem terapii grupowej w różnego rodzaju trudnościach w zależności od potrzeb uczestników

 • prowadzeniem grup psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży i rodziców

 • prowadzeniem grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem ADHD i innymi problemami w zależności od ilości zgłaszanych potrzeb

 • działaniami psychoprofilaktycznymi na terenie szkół i poradni

 • pomocą w sytuacjach kryzysowych i działaniami interwencyjnymi na terenie szkoły lub poradni

 • kierowaniem dzieci do lekarzy specjalistów

 • współpracą z innymi instytucjami jak: sąd, policja, MOPS, GOPS

 • konsultowaniem z nauczycielami, pedagogami szkolnymi w sprawach uczniów lub zespołów klasowych

 • uczestnictwem w Radach Pedagogicznych Poradni

 • prowadzeniem w szkołach i placówkach szkoleniowych posiedzeń rad pedagogicznych dla nauczycieli oraz spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami

 • uczestnictwem w dniach otwartych, imprezach okolicznościowych szkół i placówek oświatowych

 

Logopeda prowadzi:

 

 • diagnozę zaburzeń mowy, głównie u dzieci

 • wczesną interwencję logopedyczną dla dzieci od 1 do 3 lat

 • terapię wad wymowy

 • terapię jąkania indywidualną

 • konsultacje dla nauczycieli i rodziców oraz

 • uczestniczy w Radach Pedagogicznych Poradni

 • prowadzi w szkołach i placówkach szkoleniowe posiedzenia rad pedagogicznych dla nauczycieli oraz spotkani grupowe i indywidualne dla rodziców [wg zgłaszanych potrzeb]

 • uczestniczy w dniach otwartych, imprezach okolicznościowych szkół i placówek oświatowych

 

Pedagodzy zajmują się:

 

 • diagnozą trudności w nauce

 • diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się - dysleksja, dyskalkulia

 • prowadzeniem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

 • prowadzeniem zajęć wyrównawczych

 • wspieraniem rozwoju poprzez wykorzystanie metod: Weroniki Sherborne, terapii taktylnej, Dobrego Startu, terapii pedagogicznej

 • udzielaniem instruktażu rodzicom do pracy z dziećmi w domu

 • udzielaniem wskazówek nauczycielom do pracy z dziećmi w szkole

 • uczestnictwem w Radach Pedagogicznych Poradni

 • prowadzeniem grup psychoedukacyjnych dla dzieci, młodzieży i ich rodziców

 • prowadzeniem w szkołach i placówkach szkoleniowych posiedzeń rad pedagogicznych dla nauczycieli oraz pedagogizacji rodziców

 • uczestnictwem w dniach otwartych, imprezach okolicznościowych szkół i placówek oświatowych

 

Doradca zawodowy prowadzi:

 

 • indywidualne konsultacje dla młodzieży i ich rodziców

 • badania pod kątem wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia, w tym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z niepowodzeniami szkolnymi, zagrożonej wykluczeniem społecznym

 • zajęcia grupowe przygotowujące do przejścia od roli ucznia do roli aktywnego uczestnika rynku pracy

 • opiniowanie w sprawach uczniów o ograniczonych możliwościach wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia

 • informowanie o możliwych ścieżkach kształcenia, trendach na rynku pracy, upowszechnianie wiedzy z dziedziny zawodoznawstwa

 • wspieranie szkół w organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz

 • uczestniczy w Radach Pedagogicznych Poradni

 • prowadzi w szkołach i placówkach szkoleniowych posiedzeń rad pedagogicznych dla nauczycieli oraz spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami

 

Kto może się do nas zgłaszać?

 

 • Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej dzieciom i młodzieży , a także ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia. Z naszej pomocy mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek z terenu Powiatu Łosickiego oraz dzieci nie uczęszczające do przedszkola i ich rodzice [opiekunowie prawni] mieszkający na terenie Powiatu Łosickiego.

 • Oferujemy pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i z zakresu doradztwa zawodowego dzieciom, młodzieży z problemami w codziennym funkcjonowaniu szkolnym i społecznym w formie diagnozy, terapii i działań profilaktycznych.