Ustawienia

Pedagog, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany

W PPP w Łosicach pracuje ponad 30 lat.

Jest magistrem pedagogiki (dyplom z wyróżnieniem) oraz absolwentką studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej z elementami logopedii.

Ukończyła dwuletni cykl szkoleń z zakresu Dysleksja rozwojowa- diagnoza i terapia pod kierunkiem prof. Marty Bogdanowicz organizowanym w Gdańsku przez Polskie Towarzystwo Dysleksji.

P. Basia pracując w Poradni zajmuje się głównie diagnozą i terapią dzieci i młodzieży doświadczających trudności szkolnych w różnych obszarach.

Posiada uprawnienia do prowadzenia badań w kierunku dysleksji, dyskalkulii, posługiwania się w praktyce diagnostycznej Bateriami metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych na wszystkich etapach edukacji, globalnej diagnozy profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat.

P. Barbara w trosce o holistyczne podejście do zgłaszanych problemów oraz stałego wzbogacania warsztatu pracy uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego. Brała między innymi udział w szeregu szkoleń dotyczących kompleksowego systemu pomocy dla uczniów z dysleksją programem edukacyjno- terapeutycznym Ortograffiti, warsztatach prowadzonych metodą NLP „Ortografia- nowe sposoby i możliwości”, „Ortografia szybko i skutecznie”, „Terapia ręki”, „Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym”. Uczestniczyła w warsztatach -Profilaktyka AIDS prowadzonym przez MEN oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, w programie profilaktyki środowiskowej „Obudź się”. Ukończyła także kurs „Profilaktyka uzależnień” bazujący na programie edukacyjnym pod kierunkiem A. Kołodziejczyka, a następnie realizowała go w ciągu całego roku szkolnego z uczniami klas II. Dodatkowo brała udział w licznych konferencjach i sympozjach naukowych.

P. Basia zdobyte umiejętności wykorzystuje nie tylko w pracy terapeutycznej, ale i podczas konsultacji indywidualnych z rodzicami oraz nauczycielami.

Aktywnie działając na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli, współpracując z MSCDN (dawne ODN) w Siedlcach, wspólnie z psychologiem przeprowadziła cykl szkoleń dla nauczycieli polonistów powiatu łosickiego z zakresu rozpoznawania u dzieci i młodzieży symptomów specyficznych trudności w nauce oraz metod pracy z nimi. Jest współautorką pisemnego opracowania tych zagadnień - „Praca z dzieckiem dyslektycznym w szkole podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej” dostępnego w Bibliotece Pedagogicznej w Łosicach.

We współpracy z Biblioteką Pedagogiczną prowadziła szkolenie pt. „Most porozumienia: dialog wychowawca- rodzic”.

Wspierając młodzież, kadrę pedagogiczną i rodziców współpracuje z placówkami oświatowymi prowadząc warsztaty, pogadanki i konsultacje.

W ramach zajęć wykraczających poza podstawowe obowiązki, p. Barbara po odbyciu warsztatów szkoleniowych z programu badań przesiewowych wzroku u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym „Widzę” zorganizowanym przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, prowadziła przesiewowe badania komputerowe w/w programem diagnozując ponad 300 uczniów powiatu łosickiego w zakresie zaburzeń analizatora wzrokowego.

Organizowała i realizowała działania diagnostyczne, konsultacyjne i doradcze w ramach Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych i Pedagogicznych w dni wolne od pracy.

W ramach współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyła w dyżurach pedagogicznych realizowanych w ramach programu Opieka nad dzieckiem i rodziną.

P. Barbara to osoba kompetentna, otwarta, życzliwa, szeroko zainteresowana problemami swoich klientów i niosąca im pomoc z empatią i wyczuciem. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pracownikami Poradni.

Wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.